Monday, January 16, 2012

Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục


1. Thủ tục: Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện
- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ;
- Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ;
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ (có công chứng)  của ng­ười dự kiến làm hiệu trưởng
 * Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
 d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
h. Lệ phí: không
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non

a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận một cửa;
- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ;
- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ, Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ;
- Các văn bản xác nhận về tài chính tài sản, đất đai, các khoản vay nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
h. Lệ phí: không
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non năm 2008.
- Quyết định số 41/2008/ QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục.
- Thông tư liên tịch số: 35/2008/TT LT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cúa Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.